banner.jpg
首页 | 学校概况 | 学科教学 | 师资队伍 | 教育科研 | 招生入学 | 学生天地 | 西南模范风采 | 基层党务 | 工会园地 | 文明校园创建 | 科技之窗 | 党员入口
普通话异读词审音表及其说明 - 内容 - 上海市西南模范中学

当前位置:首页 > 教育科研 > 语言文字 > 规范性文件
普通话异读词审音表及其说明

作者/来源:[暂无]    发布时间:2017-11-17

A
阿(一)ā?
 
~訇  ~罗汉  ~木林?~姨?
 
(二)ē?
 
~谀  ~附  ~胶  ~弥陀佛?
挨(一)āi
 
~个  ~近
?
 
(二)ái
?~打   ~说?
ái       (统读)
ǎi       (统读)
ǎi       (统读)
ài       (统读)
ān     (统读)
ǎn     (统读)
áng  (统读)
āo     (统读)
拗(一)ào
?
 
~口?
 
(二)niù?
执~  脾气很~?
ào   (统读)

B
bá   (统读)
?
?
 
印~子?
bái (统读)?
bǎng?
 
翅~?
蚌(一)bàng?
 
蛤~?
 
(二)bèng?
 
~埠?
bàng(统读)?
bàng
 
过~
?
bāo    (统读)?
bāo    (统读)?
薄(一)báo(语)
 
常单用,如纸很~
(二)(文)
 
多用于复音词。
?
 
~弱  稀~
 
淡~  尖嘴~舌
?
 
单~  厚~
堡(一)bǎo
?
 
碉~  ~垒?
 
(二)?
 
~子  吴~  瓦窑
 
柴沟~
?
 
(三)?
 
十里~
暴(一)bào
?
 
~露?
 
(二)?
 
一~ (曝)十寒?
bào    (统读)?
bèi      (统读)?
bèi      (统读)?
bèi?
 
~脊  ~静?
bǐ      (统读)?
bǐ      (统读)?
bǐ      (统读)?
bǐ      (统读)?
臂(一)?
 
手~  ~膀?
 
(二)bei?
 
胳~?
bì    (统读)?
bì     (统读)?
bì    (统读)?
?
 
复~?
?
 
~补  ~益?
bì      (统读)
bì      (统读)
?
bì      (统读)?
biān (统读)?
biàn (统读)?
骠(一)biāo?
 
黄~马?
 
(二)piào
 
?~骑  ~勇?
bīn    (统读)?
bīn    (统读)?
bīn    (统读)?
bìn    (统读)
屏(一) bǐng
?
 
~除  ~弃  ~气  ~息?
 
(二)píng?
 
~藩  ~风?
bǐng    (统读)
bō       (统读)
?
bō       (统读)?
bō       (统读)?
剥(一)(文)?
 
~削?
 
(二)bāo(语)?
泊(一)
淡~  飘~  停~
?
 
(二)?
 
湖~  血~?
(统读)?
(统读)?
(统读)
伯(一)
?
 
~~(bo   老~?
 
(二)bǎi?
 
大~子(丈夫的哥哥)
bó  (统读)
?
簸(一)?
 
颠~?
 
(二)?
 
~箕?
 bo?
 
胳~?
 bo?
 
萝~?
醭  (统读)?
哺  (统读)?
捕  (统读)?
鵏 (统读)?
埠  (统读)??

C
cán (统读)?
cán (统读)?
càn (统读)?
藏(一)cáng?
 
矿~?
 
(二)zàng
?宝~?
cāo (统读)
cáo (统读)
?
cáo (统读)?
 (统读)?
cén (统读)?
差(一)chā(文)
 
不~累黍  不~什么
 
偏~  色~
?~别
 
视~  误~
?电势~
 
一念之~
?~池  ~错
 
言~语错  一~二错
 
阴错阳~  ~等  ~额
 
~价  ~强人意  ~数  ~异
?
 
(二) chà(语)?
 
~不多  ~不离  ~点儿?
 
(三)?
 
参~?
chá (统读)?
chá  (统读)?
chǎn (统读)?
chàn (统读)?
颤(一)chàn?
 
~动  发~?
 
(二)zhàn?
 
~栗(战栗)  打~(打战)?
chàn    (统读)?
chāng  (统读)?
场(一)chǎng?
 
~合   ~所  冷~  捧~?
 
(二)cháng?
 
外~  圩~  ~院  一~雨?
 
(三)chang?
 
排~
chāo   (统读)
?
cháo   (统读)?
cháo?
 
~讽  ~骂  ~笑?
chào   (统读)?
车(一) chē?
 
安步当~  杯水~薪  闭门造~  螳臂当~ ?
 
(二)?
 
(象棋棋子名称)?
chén   (统读)?
 chèn?
 
~心  ~意  ~职  对~  相~?
chēng (统读)?
乘(动作义,念chéng?
 
包~制  ~便  ~风破浪  ~客  ~势  ~兴?
chéng  (统读)
chéng  (统读)
?
澄(一)chéng(文)?
 
~清(如~清混乱~清问题?  
 (二)dèng(语)?
 
单用,如把水~清了?
chī    (统读)?
chī    (统读)?
chí    (统读)?
chǐ    (统读)?
chǐ?
 
~寸  ~头?
chǐ       (统读)?
chǐ       (统读)?
chì       (统读)?
chōng(统读)?
chòng?
 
~床  ~模?
臭(一)chòu?
 
遗~万年?
 
(二)xiù?
 
乳~  铜~?
chǔ     (统读)?
chǔ    (动作义)?
 
~罚  ~分  ~决  ~理  ~女  ~置?
畜(一)chù(名物义)?
 
~力  家~  牲~  幼~  
 (二)(动作义)
?
 
~产  ~牧  ~养?
chù        (统读)?
chù        (统读)?
chù        (统读)?
chù        (统读)?
chuǎng(统读)?
创(一)chuàng?
 
草~  ~举  首~  ~造  ~作?
 
(二)chuāng?
 
~伤  重~?
绰(一)chuò?
 
~~有余?
 
(二)chuo?
 
宽~?
cī    (统读)?
cí    (统读)?
cì    (统读)?
 cì?
 
~候?
枞(一)cōng
?  ~树?
 
(二)zōng?
 
~阳〔地名〕?
cóng   (统读)?
cóng   (统读)?
cuán?
 
万头~动  万箭~心?
cuì   (统读)?
撮(一)cuō?
 
~儿  一~儿盐  一~儿匪帮?
 
(二)zuǒ?
 
一~儿毛?
cuò    (统读)??

D
??
dā    (统读)?
答(一)?
 
报~  ~复?
 
(二)?
 
~理  ~应?
?
 
苏~   一~(十二个)?
大(一)?
 
~夫(古官名)  ~王(如爆破~王、钢铁~王)?
 
(二)dài?
 
~夫(医生)  ~黄  ~王(如山~王)  ~城〔地名〕?
dāi(统读)?
dǎi(统读)?
逮(一)dài(文)如~捕?
 
(二)dǎi(语)单用,?
 
~蚊子~特务?
当(一)dāng?
 
~地  ~间儿  ~年(指过去)  ~日(指过去) ~天(指过去)  ~时(指过去)  螳臂~车?
 
(二)dàng?
 
一个~俩  安步~车  适~?~年(同一年)?~日(同一时候)?~天(同一天)
dàng(统读)
?
dǎo   (统读)?
dǎo   (统读)?
倒(一)dǎo?
 
颠~   颠~是非?颠~黑白  颠三~四  倾箱~箧  排山~海  ~板  ~嚼  ~仓   ~嗓  ~戈  潦~?
 
(二)dào?
 
~粪(把粪弄碎)?
dào    (统读)?
dào    (统读)?
dèng (统读)?
dī        (统读)?
〔古民族名〕?
(统读)?
?
 
~防?
?
 
~当  ~确?
dǐ    (统读)?
dì    (统读)?
dì    (统读)?
dì    (统读)?
 dian?
 
打~(收拾、贿赂)?
diē   (统读)?
dié   (统读)?
dìng(统读)
都(一)dōu
?
 
~来了?
 
(二)
?~市  首~  大~(大多)?
duī    (统读)?
dūn  (统读)
dùn  (统读)
?
duō  (统读)?
duō  (统读)?
掇(一)duō拾取、采取义)?
 
(二)duo?
 
撺~  掂~?
duō   (统读)?
duó   (统读)?
 duó?
 
忖~  ~德量力??

E
ē(统读)

F
(统读)
?
(统读)?
(统读)?
(统读)
?
 
理~  脱~  结~?
fān(统读)?
fān(统读)?
fàn(统读)?
坊(一)fāng?
 
牌~  ~巷?
 
(二)fáng?
 
粉~  磨~  碾~  染~  油~  谷~?
fáng(统读)?
fáng(统读)?
fáng(统读)?
fèi     (统读)?
fén   (统读)?
fěng(统读)?
fū     (统读)?
fū     (统读)?
fú     (统读)?
fú     (统读)?
?
 
~毒  ~药
fú    (统读)
fú    (统读)
fú    (统读)
fǔ    (统读)
?
fù    (统读)?
fù    (统读)??

G
gá     (统读)?
gāng(统读)?
gāng(统读)?
gǎng
 
~楼  ~哨  ~子  门~  站~  山~子
?
gǎng(统读)?
葛(一)?
 
~藤  ~布  瓜~
(二)〔姓〕(包括单、复姓)
?
(统读)?
?
 
~命  ~新  改~
(一升的十分之一)
?
给(一)gěi(语)单用。?
 
(二)(文)?
 
补~  供~  供~制  ~予  配~  自~自足?
gèn      (统读)?
gēng?
 
五~  ~生?
gěng?
 
脖~子?
供(一)gōng?
 
~给  提~  ~销?
 
(二)gòng?
 
口~  翻~  上~?
gōu  (统读)?
gǒu
?~杞?
gòu
?~当?
估(除~衣外,都读?
骨(除~碌~朵?外,都读?
?
 
~雨?
(统读)?
冠(一)guān(名物义)
?~心病
?(二)guàn(动作义)
?沐猴而~  ~军?
guǎng(统读)?
guǐ       (统读)?

 
(一)guì[树名]
?
 
(二)huì[人名]”秦~?
guì  (统读)?
guō(统读)?
guō(统读)?
过(除姓氏读guō外,都读guò

H
?
 
~蟆?
哈 (一)?
 
~达
?(二)
?~什蚂?
hán
?可~?
hàng
?~道?
háo
?寒~虫?
和 (一)
?唱~  附~  曲高~寡
?(二)huo
?搀~  搅~  暖~  热~  软~
貉(一)(文)
?一丘之~
?(二)háo(语)
?~绒  ~子?
(统读)
(统读)

?~采  ~道  ~令  ~止  呼幺~六?
hè      (统读)?
hēi     (统读)?
hēng(统读)?
横(一)héng
?~肉  ~行霸道
?(二)hèng
?蛮~  ~财?
hōng(统读)?
虹(一)hóng(文)
?~彩  ~吸
?(二)jiàng(语)
?单说。
hòng    (统读)
?
hú         (统读)?
hú         (统读)?
hú         (统读)?
huà      (统读)?
huái     (统读)
huái     (统读)
?
huàn   (统读)?
huáng(统读)?
huang?
 
饥~ (指经济困难)?
huì   (统读)?
贿huì   (统读)?
huì?
 
一~儿  多~儿  ~厌 (生理名词)?
hùn
?~合  ~乱  ~凝土  ~淆  ~血儿  ~杂?
huò    (统读)?
huò    (统读)?
huò
?~亮?
huò   (统读)

J
(统读)
?
(统读)?

?~数?
(统读)?
缉 (一)
?通~  侦~
?(二)
?~鞋口?

?茶~  条~?
jī  (统读)?
jí  (统读)?
jí  (统读)?
jí  (统续)
jí  (统读)

 
狼~(籍)
?
(统读)?
(统读)?
纪(一)〔姓〕?
 
(二)?~念  ~律  纲~  ~元?

?~语?
(统读)?
(统读)?
(统读)?
ji
?簸~?
ji
?逻~?
jiā
?雪~?
jiā
?~带藏掖  ~道儿  ~攻  ~棍  ~生  ~杂  ~竹桃  ~注?
jiā     (统读)?
jiǎ     (统读)?
jiān  (统读)?
jiān  (统读)
间(一)jiān
?~不容发  中~
?(二)jiàn
?中~儿  ~道  ~谍  ~断  ~或  ~接  ~距  ~隙  ~续  ~阻   ~作  挑拨离~?
jiǎn   (统读)?
jiǎn   (统读)?
jiāng(统读)?
jiǎng(统读)?
嚼(一)jiáo(语)
?味同~蜡
?咬文~字
?(二)jué(文)
?咀~  过屠门而大~
?(三)jiào
?倒~(倒噍)?
jiǎo
?~幸?
角 (一)jiǎo
?八~(大茴香)  ~落  独~戏  ~膜  ~度 ~儿(犄~)  ~楼   勾心斗~  号~   口~(嘴~)  鹿~菜  头~
?(二)jué?
 ~斗  ~儿(脚色)  口~(吵嘴)  主~儿   配~儿  ~力  捧~儿
脚 (一)jiǎo
?根~
?(二)jué
?~儿(也作角儿,脚色)
剿 (一)jiǎo
?围~
?(二)chāo
?~说  ~袭?
jiào
?~勘  ~样  ~正?
jiào  (统读)?
jiào  (统读)?
jiē    (统读)?
jiē    (统读)
结 (除~了个果子开花~果~巴~实jiē之外,其他都念jié)睫jié(统读)
?
芥 (一)jiè
?~菜 (一般的芥菜)  ~末
?(二)gài
?~菜 (也作盖菜  ~蓝菜?
jīn
?~持  自~  ~怜?
jǐn
?~~  绝无~有?
jǐn(统读)?
jìn(统读)?
jìn(统读)?
jin
?千~(起重的工具)?
jīng  一、本表所审,主要是普通话有异读的词和有异读的作为语素的字。不列出多音多义字的全部读音和全部义项,与字典、词典形式不同,例如:字有多种义项和读音,而本表仅列出原有异读的八条词语,分列于huo两种读音之下(有多种读音,较常见的在前。下同);其余无异读的音、义均不涉及。?
 二、在字后注明统读的,表示此字不论用于任何词语中只读一音(轻声变读不受此限),本表不再举出词例。例如:字注明“fá(统读)”,原表军阀学阀财阀条和原表所无的阀门等词均不再举。?
 三、在字后不注统读的,表示此字有几种读音,本表只审订其中有异读的词语的读音。例如字本有ài两音,本表只举自怨自艾一词,注明此处读音;至于ài音及其义项,并无异读,不再赘列。?
 四、有些字有文白二读,本表以作注。前者一般用于书面语言,用于复音词和文言成语中;后者多用于口语中的单音词及少数日常生活事物的复音词中。这种情况在必要时各举词语为例。例如:字下注“()shān():紫~、红~、水~;()shā():~篙、~木?
 五、有些字除附举词例之外,酌加简单说明,以便读者分辨。说明或按具体字义,或按动作义名物义等区分,例如:字下注“()chù(名物义):~力、家~、牲~、幼~;()xù(动作义):~产、~牧、~养?
 六、有些字的几种读音中某音用处较窄,另音用处甚宽,则注××(较少的词)念乙音外,其他都念甲音,以避免列举词条繁而未尽、挂一漏万的缺点。例如:字下注~了个果子开花~果~巴~实jiē之外,其他都念jié”
 七、由于轻声问题比较复杂,除《初稿》涉及的部分轻声词之外,本表一般不予审订,并删去部分原审的轻声词,例如 (dao)”“ (yi)”等。
 八、本表酌增少量有异读的字或词,作了审订。
 九、除因第二、六、七各条说明中所举原因而删略的词条之外,本表又删汰了部分词条。主要原因是:1.现已无异读(”)2.罕用词语(“ ”)3.方言土音(归里包 〔zuī告 〔song”)4.不常用的文言词语( ”)5.音变现象(胡里八 〔毛毛  tēngtēng)”6.重复累赘(如原表字的有关词语分列达23条之多)。删汰条目不再编入。
?
十、人名、地名的异读审订,除原表已涉及的少量词条外,留待以后再审。

(198512月修订)

 

 

 


校址:上海市徐汇区百色路汇成一村67号
邮编:200237 电话:64239210(总校)